Wypożyczalnia sprzętu fotograficznego

Wypożyczalnia sprzętu fotograficznego

Regulamin


 

Ogólne warunki funkcjonowania serwisu oraz wynajmu sprzętu fotograficznego.

DEFINICJE:

- Regulamin – niniejszy dokument przedstawia ogólne zasady korzystania z serwisu oraz usługi wynajmu sprzętu fotograficznego, obowiązki i przywileje Wynajmującego oraz Najemcy.

- Wynajmujący – OPTIMUM KRZYSZTOF BIEDROŃ , Lipowe 82, 34-600 Limanowa, NIP: 737-194-00-08 , Regon: 123011215
- Najemca – osoba wynajmująca sprzęt od Wynajmującego spełniająca warunki wynajmu określone w Regulaminie oraz postanowieniach Umowy najmu.
- Umowa wynajmu, zwana dalej Umową – określa szczegółowe warunki wynajmu sprzętu nieokreślone w Regulaminie oraz inne ustalenia pomiędzy Wynajmującym i Najemcą.
- Usługa wynajmu, zwana dalej Wynajmem – odpłatne udostępnienie Najemcy sprzętu fotograficznego i akcesoriów po cenach wynikających z Umowy i Cennika Wynajmu
- Cennik Wynajmu, zwany dalej Cennikiem – określa postanowienia finansowe związane z realizacją Wynajmu.
* zawiera stawkę dzienną w PLN za wynajem każdego z oferowanych produktów, wartość odtworzeniową sprzętu, oraz wysokość kaucji.
* cennik wynajmu dostępny jest na stronie opti-foto.pl na podstronie każdego z produktów.
* ceny mogą podlegać obniżkom oraz rabatom, w wyniku ustaleń pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą wynikających z Umowy. ( np. w przypadku dłuższych terminów wypożyczenia lub wypożyczenia większej ilości sprzętu)


ZASADY WYNAJMU:

1. Podstawowe warunki wynajmu.

W celu skorzystania usługi Wynajmu należy:
- wypełnić formularz wypożyczenia towaru dostępny przy każdym z produktów lub skontaktować się z nami telefonicznie w celu potwierdzenia dostępności sprzętu.
- uzupełnić dane osobowe, załączyć skany dwóch dokumentów potwierdzającego tożsamość Najemcy (dowód osobisty i drugi dokument ze zdjęciem oraz adresem zamieszkania np: prawo jazdy, paszport).  Dokumenty należy przesłać droga mailową na adres: biuro@opti-foto.pl lub przedstawić osobiście w naszym biurze w momencie wypożyczenia sprzętu
- podpisać umowę najmu oraz zaakceptować postanowienia Regulaminu
- uiścić kaucję określaną w umowie najmu , oraz dokonać opłaty za usługę zgodną z umową

2. Umowa Wynajmu

Umowa zostaje przesłana Najemcy za pośrednictwem poczty elektronicznej do podpisu. Odesłanie podpisanej i zeskanowanej umowy jest warunkiem realizacji usługi Wynajmu. Oryginał Umowy podpisany przez Wynajmującego zostanie dostarczony wraz z wynajętym sprzętem. Umowa zawiera szczegółowe informacje na temat wynajmowanego sprzętu, dane Wynajmującego oraz Najemcy, finansowe ustalenia dotyczące danego wypożyczenia (koszt wynajmu, wartość odtworzeniową, wysokość kaucji, oraz ewentualne koszty wysyłki ), a także dodatkowe postanowienia pomiędzy stronami Umowy. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony. W przypadku sprzecznych postanowień Umowy i Regulaminu, obowiązują zapisy zawarte w Umowie.

3. Płatność

Warunkiem wysyłki/odbioru osobistego sprzętu jest uprzednie dokonanie opłaty za wynajem zgodnie z Umową zawierającej w określonych przypadkach koszty wysyłki oraz wpłata kaucji w wysokości określonej w umowie najmu. Podstawą do dokonania płatności jest faktura Proforma. W przypadku wpłaty na konto bankowe, dane osoby wpłacającej muszą być takie same jak dane osoby składającej zamówienie na wynajem. Wszelkich wpłat należy dokonywać na konto: OPTIMUM KRZYSZTOF BIEDROŃ , Lipowe 82, 34-600 Limanowa, Bank Spółdzielczy w Limanowej S.A. 29 8804 0000 0070 0011 2052 0001 . W przypadku wpłaty gotówką Najemca wyraża zgodę na weryfikację swojej tożsamości przez pracownika OPTI-FOTO. W przypadku nieokazania dokumentu potwierdzającego tożsamość Wynajmujący może odmówić Wynajmu. Najemca zobowiązuje się do dokonania wszelkich płatności związanych z Wynajmem na co najmniej 4dni przed pierwszym dniem Wynajmu określonym w Umowie. W przypadku dokonania zamówienia w terminie krótszym niż 4 dni od pierwszego dnia Wynajmu zasady płatności umawiane są drogą telefoniczną przez Wynajmującego i Najemcę. Po wykonaniu usługi najmu zostanie wystawiona Faktura VAT, wszystkie ceny określone w umowie są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT.

4. Kaucja

W Cenniku Wynajmu określona jest z osobna Kaucja na każdy sprzęt dostępny w OPTI-FOTO. Kaucja stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego wynikających z realizacji umowy. Najemca zobowiązany jest wpłacić kaucję całkowitą w wysokości sumy kaucji za każdy egzemplarz wynajmowanego sprzętu. Kaucja przechowywana jest na nieoprocentowanym rachunku bankowym OPTI-FOTO (oprocentowanie rachunku 0,00%). Zwrot kaucji całkowitej, pod warunkiem zwrotu sprzętu w stanie nie gorszym niż w momencie otrzymania od OPTI-FOTO, następuje w dniu zwrotu sprzętu w biurze wypożyczalni lub w kolejnym dniu roboczym następującym po dniu otrzymania przez OPTI-FOTO przesyłki kurierskiej od Najemcy (za dzień zwrotu kaucji  przyjmuje się dzień złożenia przez OPTI-FOTO dyspozycji przelewu na konto Najemcy).

5. Dostawa i zwrot

Odbioru osobistego sprzętu można dokonać w naszym biurze w Limanowej przy ul. Piłsudskiego 10 . W takim przypadku konieczny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia możliwości odbioru w konkretnym przedziale czasowym. Zwrot towaru w takim przypadku odbywa się na takich samych zasadach.

Wynajmujący oferuje również dostawę w formie przesyłki kurierskiej. Nadanie przesyłki następuje 1 dzień roboczy przed terminem okresu wynajmu zawartym w Umowie. Wynajmujący nie odpowiada za ewentualne opóźnienia w doręczeniu wynikające z problemami firm kurierskich z realizacją usług. Przesyłka zwrotna zostaje wysłana do Wynajmującego ostatniego dnia trwania okresu Wynajmu określonego w umowie. Jeżeli dzień ten jest niedzielą lub innym dniem świątecznym ustawowo wolnym od pracy po którym bezpośrednio następuje dzień roboczy, nadanie przesyłki zwrotnej może być dokonane do godz. 12.00 we wspomnianym dniu roboczym. Jeżeli ostatni dzień wynajmu jest niedzielą lub innym dniem świątecznym ustawowo wolnym od pracy po którym bezpośrednio następuje kolejny dzień/kolejne dni ustawowo wolne od pracy należy tak dobrać dzień zwrotu towaru, żeby jego ostatni dzień przypadał na dzień roboczy. W przeciwnym razie Najemca zostanie obciążony kosztami wynajmu sprzętu także w dni ustawowo wolne od pracy, mimo że nie miał możliwości nadania w tym czasie przesyłki zwrotnej. Przyjmuje się, że sobota jest dniem roboczym.

Wynajmujący zobowiązuje się do wydania Klientowi sprzętu w pełni sprawnego oraz zdatnego do użytku. Wydanie sprzętu potwierdzone zostanie Protokołem wydania sprzętu. W protokole określone są ewentualne uwagi co do stanu wypożyczanego sprzętu, oraz wykaz dodatkowych akcesoriów wydanych wraz ze sprzętem. W przypadku wysyłki sprzętu kurierem Protokół wydania jest dokumentem zwrotnym , który należy potwierdzić w momencie odbioru sprzętu. Jakiekolwiek zastrzeżenia co do stanu sprzętu należy zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki. Zastrzeżenia zgłoszone po czasie, zwłaszcza w kolejnym dniu po odbiorze przesyłki nie będą brane pod uwagę.

Zwrot sprzętu zostanie potwierdzony Protokołem odbioru sprzętu przez OPTI-FOTO. W przypadku stwierdzenie jakichkolwiek uszkodzeń lub braków w sprzęcie, które nie zostały opisane w Protokole wydania, uszkodzenia te zostaną opisane w Protokole odbioru a Wynajmujący zleci autoryzowanemu serwisowi producenta sprzętu wycenę kosztów naprawy stwierdzonych uszkodzeń. Wynajmujący ma prawo wstrzymać zwrot Kaucji do chwili uzyskania wyceny od autoryzowanego serwisu. Ewentualne koszt naprawy będą w pierwszej kolejności pokryte z zatrzymanej Kaucji, a jeżeli koszt naprawy przekroczą wysokość Kaucji ,wynajmujący ma prawo domagać się od najemcy pokrycia kosztów naprawy do pełnej wysokości szkody.

6. Okres wynajmu

Jednostką rozliczeniową okresu wynajmu jest 1 dzień. Okres wynajmu rozpoczyna się od dnia odbioru osobistego sprzętu (włącznie) lub od najbliższego dnia roboczego po dniu nadania przesyłki kurierskiej, a kończy w dniu osobistego zwrotu sprzętu lub dniu nadania zwrotnej przesyłki kurierskiej. Minimalny okres wynajmu to 2 dni. Możliwe jest wydłużenie okresu wynajmu za zgodą Wynajmującego wyłącznie w sytuacji gdy sprzęt nie jest zarezerwowany przez kolejnych Najemców. W przypadku wydłużenia okresu wynajmu za zgodą Wynajmującego sporządzony zostanie aneks do umowy wynajmu zawierający nowe terminy Wynajmu oraz jego warunki finansowe. W przypadku niedokonania zwrotu w terminie zawartym w Umowie z winy Najemcy ,zobowiązany jest on do zapłaty kary umownej w wysokości 300% ceny wynajmu zawartej w Umowie za każdy dzień zwłoki wraz z odsetkami. Dodatkowo Najemca zobowiązuje się do pokrycia strat wynikających z ewentualnych roszczeń względem Wynajmującego ze strony Najemców, których Wynajem z powodu opóźnienia w zwrocie sprzętu nie będzie mógł zostać zrealizowany, albo zostanie zrealizowany w ograniczonym zakresie.

7. Odpowiedzialność Najemcy

Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wynajęty sprzęt z wyłączeniem wad fabrycznych, ukrytych lub innych podlegających naprawie gwarancyjnej w autoryzowanym serwisie.

Najemca zobowiązuje się do zachowania wyższej staranności użytkowania w stosunku do wynajmowanego sprzętu, do użytkowania go zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do przestrzegania zaleceń zawartych w dołączonej do sprzętu instrukcji obsługi.

Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia wynajętego sprzętu przed utratą lub zniszczeniem, ponosi pełną odpowiedzialność za szkody własne, jak również wyrządzone osobom trzecim, a także szkody materialne spowodowane użytkowaniem wynajętego sprzętu. W interesie Najemcy leży ubezpieczenie wynajętego sprzętu od kradzieży i zniszczenia.

Najemca zobowiązuje się do nieudostępniania ani niepodnajmowania wynajmowanego sprzętu osobom trzecim nie będącym stronami Umowy.

8. Odpowiedzialność Wynajmującego

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za za szkody oraz straty finansowe będące efektem awarii sprzętu.

9. Awarie, utrata oraz uszkodzenia wynajmowanego sprzętu

Wynajmujący wypożycza w pełni sprawny sprzęt, gwarantuje jego sprawne działanie pod warunkiem użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi producenta. Najemca zobowiązany jest do dokonania zwrotu wynajętego sprzętu w stanie nie gorszym niż w momencie odbioru. Sprzęt powinien być nieuszkodzony, czysty, prawidłowo zabezpieczony. W przypadku awarii sprzętu wynikającej z wad fabrycznych, ukrytych, lub innych podlegających naprawom gwarancyjnym, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu sprzętu Wynajmującemu, ten zaś dokona naprawy we własnym zakresie w autoryzowanym serwisie i zrezygnuje z naliczania opłat za wynajem za okres od dnia wystąpienia awarii (włącznie) do końca zadeklarowanego przez Najemcę oraz wpisanego w Umowie okresu wynajmu. W przypadku awarii lub drobnego uszkodzenia innego rodzaju nieopisanego powyżej Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia OPTI-FOTO oraz zwrotu towaru. Najemca może zostać obciążony kosztami naprawy. W przypadku naprawy sprzętu wpłacona przez Najemcę kaucja zostaje zatrzymana do momentu oceny kosztów naprawy sprzętu. Koszt naprawy w pierwszej kolejności będzie pokryty z kaucji. W razie utraty sprzętu lub uszkodzeniu go w sposób uniemożliwiający naprawę lub dalsze użytkowanie, Najemca zobowiązuje się do zapłacenia na rzecz Wynajmującego wartości odtworzeniowej sprzętu zawartej w Umowie . Najemca w żadnym wypadku nie jest upoważniony do dokonywania napraw sprzętu we własnym zakresie. Wystąpienie jakiejkolwiek usterki nie zwalnia Najemcy od odpowiedzialności za wynajęty sprzęt. Każdy spadek wartości sprzętu będący efektem użytkowania sprzętu przez Najemcę w okresie Wynajmu może być przedmiotem roszczeń finansowych Wynajmującego względem Najemcy.

10. Kwestie sporne

Wszelkie spory między Wynajmującym, a Najemcą będą rozstrzygane wpierw na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia przez Sąd Powszechny z siedzibą właściwą dla miejsca działalności Wynajmującego.

11. Dane osobowe

Wszelkie dane osobowe gromadzone przez Wynajmującego służą wyłącznie celom związanym z realizację usług świadczonych przez OPTI-FOTO i są przechowywane z należytą ostrożnością w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby nieuprawnione. Nie będą one udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem firm spedycyjnych wybranych do dostarczenia przesyłki.

Wynajmujący wypełniając formularz wypożyczenia wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).